L’adjectif Tout 

 

Tüm,bütün,her..

 

Tekil(Singulier)

 

Çoğul(Pluriel)

 

Masculin

 

Tout

 

Tous

 

Féminin

 

Toute

 

 

Toutes

 

 

                                           TOUT : Prononciation(Telaffuz)

 

Tout [tu]: [tut] si liaison (eğer ulama varsa “tut” diye okunur.)

Tous [tu]: [tus] si tous est pronom (eğer “tous” zamir ise “tus” diye okunur.)

Toute [tut]

Toutes [tut]: [tutz] si liaison (eğer ulama varsa “tutz” diye okunur.)

 

Adjectif (sıfat), adverbe (zarf), pronom indéfini (belgisiz zamir) ve nom (isim) olarak kullanılan “tout”, “her, tüm, bütün, hepsi…” anlamlarını verir.

  • Déterminant (le, la, les, un, une, des, mon, ma, mes, ce, cette, ces etc.) / Adjectif indéfini:

 Tous les chemins mènent à Rome. (Tüm yollar Roma’ya gider.)

 J’ai dépensé tout mon argent. (Tüm paramı harcadım.)

 Toutes ces autoroutes … (Tüm bu otoyollar …)

 Tout enfant portera un manteau. (Her çocuk bir manto giyecek.)

 Tous les enfants porteront un manteau. (Tüm çocuklar manto giyecek.)

 

Diğer kullanım yerleri

Pronom (Zamir):

 Tous sont venus. (Hepsi geldi.) ( Prononce le “s”!)

 Tout va bien? (Her şey yolunda mı?)

 Elles sont toutes là! (Onların hepsi burada!)

 J’ai tout vu. (Hepsini/Her şeyi gördüm.)

 Les enfants dorment tous. (Çocukların hepsi uyuyor.)

 

 

  • Adverbe (Zarf):

Zarf olarak kullanıldığında cinsine ya da sayısına göre uyum yapılmaz. Eğer féminin bir sıfat sessiz harfle ya da okunmayan h ile başlarsa o zaman uyum yapılır.

 ♥ Il est tout content d’être avec moi. (Benimle olmaktan çok mutlu.)

 Elle est tout énervée. (O çok sinirli.) ( Liaison!)

 C’est une fille toute petite. (Çok küçük bir kız.)

∴ Burada “petite” sıfatı féminin ve kelime sessiz harfle başladığı için uyum yaparak “toute” feminin formunu yazdık.

 

ATTENTION: Ne pas confondre avec (Zamir görevindeki kullanımla karıştırılmamalı):

 Ils sont tous énervés. (Onların hepsi sinirli.) ( Burada zamir durumunda.)

 

  • Quelques expressions (Bazı diğer kullanımlar):

 Tout le monde est parti. (Herkes gitti.)

 Il conduit à toute vitesse. (Tam gaz sürüyor.)

 Je serai dehors toute la journée. (Tüm gün dışarda olacağım.)

 Ces hommes tombent tous les jours. (Bu adam her gün düşüyor.)

 Il y a toutes sortes de choses. (Her çeşit şey var.)

 A tout de suite! / A tout à l’heure! (Görüşürüz!)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!