Les Phrases Interrogatives (Soru Cümleleri) 

Fransızcada soru sormanın farklı yolları vardır. Öncelikle, Fransızcada 2 tip soru vardır. Bunlar:

  • Les questions fermées (Kapalı sorular)
  • Les questions ouvertes (Açık sorular)

ve 3 formda soru sorma şekli vardır. Bunlar:

  • Intonation (Tonlama ile)
  • Est-ce que … + forme affirmative (Est-ce que kalıbıyla)
  • Inversion du sujet (Özne-fiil yer değiştirmesiyle)

Bir soru şunlarla başlayabilir:

  • La structure est-ce que (est-ce que kalıbıyla)
  • Un adjectif interrogatif (quel/quelle, quels/quelles soru sıfatlarıyla)
  • Un pronom interrogatif (qui, que ya da quoi soru zamirleriyle)
  • Un adverbe interrogatif (quand, combien, comment, où, pourquoi soru zarflarıyla)

   

Les questions fermées

Cevabı evet veya hayır olabilen sorulardır. 3 farklı yolla yapılabilir.

1) La forme familière

Bu kullanımda cümle yapısı, Fransızcanın genel cümle yapısı formülünü izler: 

Sujet + Verbe + Complément ?

Bu formda değişen tek şey tonlamadır. Yani cümleye soru anlamını, sadece tonlama verir. La form familière, samimi kullanım şeklidir.

 Vous parlez turc? (Türkçe konuşuyor musunuz?)

 Elles ne vont pas au cinéma? (Onlar sinemaya gitmiyorlar mı?)

 Tu veux acheter du pop-corn? (Sen mısır satın almak ister misin?)

♥ Il parle français? (O, Fransızca konuşuyor mu?)

 

2) La forme standard (courant)

Normal olumlu cümlenin başına sadece ‘est-ce que’ getirilir. Günlük konuşma dilinde sık kullanılan formdur.

Est-ce que + Sujet + Verbe + Complément ?

 Est-ce que vous parlez turc? (Türkçe konuşuyor musunuz?)

 Est-ce que tu veux acheter du pop-corn? (Mısır satın almak ister misin?)

 Est-ce que vous aimez faire du sport? (Siz spor yapmayı sever misiniz?)

 

ATTENTİON: Cette forme d’interrogation ne peut pas être employée avec de la négation. (Bu soru formunda olumsuz yapı kullanılmaz.)

 Est-ce que tu parles français? (Fransızca konuşuyor musunuz?)

Est-ce que tu ne parles pas français?    Χ   (Yanlış Kullanım!)

 

3) La forme soutenue (formel)

Diğerlerine göre daha zarif ve resmi bir kullanım şeklidir. Bu kullanımın birinci yoldan farkı, özne ve fiilin yer değiştirmesidir.

Verbe + Sujet + Complément ?

 Parlez-vous turc? (Türkçe konuşuyor musunuz?)

Oui, je parle turc. (Evet, konuşuyorum.) / Non, je ne parle pas turc. (Hayır, konuşmuyorum.)

 Ne partez-vous pas en France? (Fransaya gitmiyor musunuz?)

 Veux-tu acheter du pop-corn? (Mısır satın almak ister misin?)

 

ATTENTİON:

♣ Si le verbe termine par une voyelle et que le sujet commence par une voyelle, vous devez ajouter un tentre ces deux éléments.

(Eğer fiil sesli harfle biter ve özne sesli harfle başlarsa iki ismin arasına ‘t’ harfi gelir.)

 Parle-t–il français?

 Viendra–t–elle avec nous?

♣ Si le sujet est un nom, il se trouve comme dans la phrase affirmative en tête de phrase. On ajoute alors derrière le verbe le pronom personnel correspondant.

(Eğer özne bir isimse önce ismi belirtip sonra fiilin arkasına isme karşılık gelen kişi zamirini eklemeliyiz.)

 Les enfants vont-ils au cinéma? (Çocuklar sinemaya gidecekler mi?)

 Les feuilles tombent-elles des arbres en automne? (Yapraklar sonbaharda ağaçlardan dökülür mü?)

 

♣ Quand la question à la forme négative, on remplace oui par si

(Olumsuz bir cümleye evet cevabı verirken ‘oui’ yerine ‘si’ kullanılır.)

 Tu n’es pas français? (Sen fransız değil misin?)

Si, je suis français. (Evet, fransızım.)

 

Bu üç yol (la forme familière, la forme standard, la forme soutenue) bütün soru tiplerinde ve yine bütün soru zamirleri ve zarflarıyla uygulanabilir.

 Tu veux acheter du pop-corn? (Patlamış mısır almak ister misin?) ( familier)

 Est-ce que tu veux acheter du pop-corn? (Patlamış mısır almak ister misin?) ( standart (courant))

 Veux-tu acheter du pop-corn? (Patlamış mısır almak ister misin?) ( soutenu (formel))

 

Les questions ouvertes 

Un pronom interrogatif (Soru zamirleri ile)

que/qu’: ne

quoi (à quoi, de quoi, avec quoi …): ne

 Tu fais quoi? (Ne yapıyorsun?) ( registre familier)

 Qu’est-ce que tu fais? (Ne yapıyorsun?) ( registre courant)

 Que fais-tu? (Ne yapıyorsun?) ( registre formel)

 Qu’avez-vous vu? (Ne gördün?)  ( -di’li geçmiş zaman kullanılmıştır.)

– Un arc-en-ciel. (Bir gökkuşağı.)

 Que manges-tu? (Sen ne yiyorsun?)

 

Note: Soru zarflarının başında bazı edatlar kullanılabilir. Bunlar, fiile bağlı edatlardır. Örneğin, “penser” düşünmek demektir, ama birini ya da bir şeyi düşünmek derken ″penser à qqn/qch″ şeklinde kalıp olarak kullanılır. İşte, soru yaparken bu à edatı “ne” soru zarfının yani “quoi”nın önüne gelir.

 À quoi penses-tu? (Neyi düşünüyorsun?)

 De quoi parles-tu? (Sen neden bahsediyorsun?)

 Sur quoi est-il monté pour réparer la lampe? (Lambayı tamir etmek için neyin üzerine çıktın?)

 Tu as fait ce gâteau avec quoi? (Bu pastayı neyle yaptın?)

 

qui (avec qui, à qui, pour qui …): kim

 C’est qui? / Qui est-ce? (Bu kim?)

 Qui est-ce qui t’accompagne au cinéma? (Sinema için kimler sana eşlik ediyor?)

 Qui as-tu invité? (Kimi davet ettin?)

 Qui vient au cinéma? (Sinemaya kim geliyor?)

 Avec qui vas-tu au cinéma? (Sinemaya kiminle gidiyorsun?)

Pour qui est la fleur? (Çiçekler kime?)

À qui as-tu donné le stylo? (Kalemi kime verdin?)

— À mon amie. (Arkadaşıma.)

( Donner qch à qqn: birine bir şey vermek)

ATTENTİON:

Lorsque l’interrogation porte sur le sujet du verbe (avec qui ou que), il faut employer est-ce qui.

Qui est-ce qui va avec toi? (Seninle kim gidiyor?)

Qu’est-ce qui t’a plu chez Ayşe? (Ayşe’yle ilgili neyi beğendin?)

 

Un adverbe interrogatif (Soru zarfları ile)

où: nerede

 Tu habites ? / habites-tu? / Où est-ce que tu habites? (Nerede yaşıyorsun?)

  est la gare? (Gar nerede?)

–  Tout près d’ici. (Yakınlarda.)

  allez-vous? (Nereye gidiyorsunuz?)

–  Nous allons à la gare. (İstasyona gidiyoruz.)

  les enfants sont–ils allés? (Çocuklar nereye gitti?)

  se trouve le cinéma? (Sinema nerede bulunuyor?)

 D’où viens-tu? (Nereden geliyorsun?)

–  Je viens d’Allemagne. (Almanya’dan geliyorum.)

( venir de: -den gelmek)

 

quand: ne zaman

 Quand est-ce que vous partez? / Quand partez-vous? / Vous partez quand? (Ne zaman gidiyorsunuz)

 Tu rentres quand? (Ne zaman geri dönüyorsun?)

 Quand commence le film? (Film ne zaman başlıyor?)

 

comment: nasıl

 Comment est-ce que je peux faire? / Je peux faire comment? / Comment puis-je faire? (Nasıl yapabilirim?)

 Comment vas-tu? (Nasılsın?)

–  Bien. (İyiyim.)

 Comment dors-tu? (Nasıl uyuyorsun?)

 Comment dit-on en français? (Fransızcada nasıl söylenir?)

 Comment bien parler français sans vivre dans un pays francophone? (Fransızca konuşulan bir ülkede yaşamadan, nasıl iyi Fransızca konuşulur?)

 

pourquoi: neden

 Pourquoi veux-tu apprendre le karaté? (Neden karate öğrenmek istiyorsun?)

–  Pour me défendre. (Kendimi savunmak için.)

 Pourquoi arrives-tu si tard? (Neden bu kadar gecikiyorsun?)

 Pourquoi est-ce que tu parles si fort? (Neden bu kadar yüksek sesle konuşuyorsun?)

 Pourquoi tu pars à 3 h? (Neden saat 3’te gidiyorsun?)

–  Parce que j’ai un cours. (Çünkü dersim var.)

 Pourquoi il porte toujours un béret? (Neden sürekli bere takıyor?)

 

combien de/d’ + nom pluriel + verbe / sujet inversé: kaç

combien: kaç

 Combien d’enfants ont-ils? / Ils ont combien d’enfants? (Onların kaç çocuğu var?)

 Combien de bougies as-tu sur ton gâteau? (Pastanın üzerinde kaç mumun var?)

 Combien de langues parles-tu? (Kaç dil konuşuyorsun?)

 Combien êtes-vous en classe? (Sınıfta kaç kişisiniz?)

 Combien ça coûte? (Bu ne kadar?)

 Combien cet enfant pèse-t-il? (Bu çocuk kaç kilo geliyor?)

 Combien as-tu payé le cadeau d’anniversaire de Kaan? (Kaan’ın doğum günü hediyesine ne kadar ödedin?)

 

combien de temps / depuis quand: ne kadar süre / ne zamandan beri

 Depuis combien de temps habites-tu ici? (Ne zamandan beri burada oturuyorsun?)

 Depuis quand le téléphone portable existe? (Cep telefonu ne zamandan beri var?)

 Combien de temps faut-il pour apprendre le français? (Fransızca öğrenmek için ne kadar süre gereklidir?)

 En combien de temps est-il possible de devenir riche? (Ne kadar sürede zengin olmak mümkün?)

 Combien de temps regardez-vous la télé? (Ne kadar süre televizyon izliyorsunuz?)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!