Les Presentatifs (İşaret Zamirleri)

  • c’est: (tekil durumlarda) bu
  • ce sont: (çoğul durumlarda) bunlar 

Pour présenter. (Tanımlamak için kullanılır.)

C’est + une personne (kişi)+ une chose (nesne)

Ce sont + des personnes (kişiler)+ des choses (nesneler)

 C’est qui ?

C’est ma fille. (Bu benim kızım.)

 C’est Marie. (Bu Marie.)

 Ce sont mes parents. (Bunlar benim ailem.)

 Ce sont des oiseux. (Bunlar kuştur.)

 Qui a parlé? (Kim konuştu.)

– C’est lui. (O.)  Buradaki ‘lui’ zamiri ⇒ pronom tonique

Qu’est-ce que c’est?

C’est un livre. (Bu bir kitap.)

Ce sont des tables. (Bunlar masadır.)

 

  • Pour décrire. (Tasvir etmek için kullanılır.)
C’est + article (un, une, le, la) + personne / chose

 

Ce sont + article (les, des) + personnes / choses

 

 C’est une chanteuse célèbre. (Bu, ünlü bir şarkıcıdır.)

 Ce sont des chaussures intéressantes. (Bunlar, ilginç ayakkabılar.)

 Ce sont les cassettes de ma sœur. (Bunlar, kız kardeşimin kasetleridir.)

 

C’est + adjectif / adverbe

 C’est sympathique.

 C’est bien.

 

  • La mise en relief. (Vurgu yaparken kullanılır.)
C’est … qui / que / dont / où

 

 Le chien fait du bruit. (Köpek gürültü yapıyor.)

C’est le chien qui fait du bruit. (Gürültü yapan köpektir.)

 Je connais Ayşe depuis longtemps. (Ayşe’yi uzun zamandır tanıyorum.)

C’est Ayşe que je connais depuis longtemps. (Uzun zamandır tanıdığım kişi Ayşe’dir.)

 Je travaille dans cette école. (Ben bu okulda çalışyorum.)

C’est l’école  je travaille. (Çalıştıgım yer bu okuldur.)

Les présentatifs “voilà et voici”

“Voici” ve “voilà” kelimeleri “vois ici” ve “vois là” kelime gruplarından türemiştir. “Ici” yakını, “là” uzağı belirtir.

 Voici mon siège, et voilà le tien. (Bu benim koltuğum ve bu da seninki.)

( “Voici” yakın bir yeri işaret ederken, “voilà” biraz daha uzak bir yeri işaret eder.)

 Voici Marie, ma nouvelle copine. (İşte Marie, benim yeni arkadaşım.)

 Voilà pour toi. (Bu senin için.)

 Voilà ce que je pense. (Düşündüğüm şey bu.)

( “Voilà” yaygın olarak kullanılmaktadır.)
Le présentatif “il y a

Il y a + nom (Var)

 

 Dans le jardin, il y a des arbres, des bancs. (Bahçede ağaçlar ve banklar var.)

 Il y a beaucoup de solutions possibles. (Pek çok olası çözüm var.)

 

À la forme négative (Olumsuz Hali):

Il y a pas de + nom (Yok)

 

 II n’y a pas d’arbres, de bancs dans le jardin.(Bahçede ağaçlar ve banklar yok.)

 Il n’y a pas de problème. (Problem yok.)

 

À la forme interrogative (Soru Şekli):

Est ce qu’il y a + nom ?   /   Y a-t-il + nom ?

 

 Est-ce qu’il y a un problème? (Problem var mı?)

 Y a-t-il une personne dans la maison? (Evde biri mi var?)

 

ATTENTION: “Il y a”nın bir diğer anlamı “önce”dir. Geçmiş zamanda kullanılır.

 Il est parti il y a longtemps. (Uzun zaman önce ayrıldı.)

 Il y a 5 année que j’ai vendu ma voiture. (Beş yıl önce arabamı sattım.)

 Il y a 2 semaines, je lui a parlé. (İki hafta önce onunla konuştum.)

error: İçerik Kopyalanamaz!