L’alphabet Français (Alfabe ve Okuma Kuralları) 

Fransız alfabesi Latin alfabesinden türemiş 26 harfli bir alfabedir.

6 sesli (voyelles): a, e, i, o, u, y

20 sessiz (consonnes): 6 seslinin dışındaki harfler

 

Öncelikle, okunuşlar belirtilirken kullanılan fonetik işaretlerin sesleri şu şekilde olacaktır:

ə: ö

ɛ: e

ɛ̃: en (nazal (n sesi çıkmaz, genizsildir))

ɑ̃: an (nazal (n sesi çıkmaz, genizsildir))

ɔ̃: on (nazal (n sesi çıkmaz, genizsildir))

 

Les accents (Aksanlar)
1) L’accent aigu: é  Sadece‘e’ harfinin üzerine gelir. Önüne gelen sesli harflerle birleşmez. Türkçedeki ‘e harfini daha ince ve kapalı okuduğumuzda ortaya bu harfin okunuşu çıkar.  Le thé (lə te): çay  L’été (lete): yaz  La santé (la sante): sağlık
2) L’accent grave: è, ù, à ‘a, e veya u’ harflerinde bulunur. ‘a ve u’ harflerindeki işlevi, genellikle yazılışları aynı olan kelimeleri ayırmaktır. Örneğin, “ou” kelimesi “veya” anlamına gelirken “où” kelimesi “nerede” anlamına gelir.  ‘è’ ile telaffuzu ise ‘ɛ’ daha yumuşak ve daha açıktır.  La mère (la mɛr): anne  Après (aprɛ): sonra
3) L’accent circonflexe: ê,î,ô,â,û Bazı sesli harflerin üzerine gelir. ê’ ile telaffuzu açık ‘ɛ’ dir.  La tête (la tɛt): kafa ♥ Le rêve (lə rɛv): düş, rüya
4) L’accent tréma:ë,ï  Bazı sesli harflerin üzerine gelen iki noktadır. ‘e veya i harflerinin üzerinde olabilir. Bu aksan, yan yana duran iki seslinin de telaffuz edilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Le maïs (mais): mısır Noël (noel)
5) La cédille: ç Fransızcada sadece ‘c’ harfine gelir, yani bildiğimiz ç şekline dönüşür. Her zaman ‘s’ sesini verir.   Le garçon (lə garsɔ̃): erkek çocuk  Le français (lə frɑ̃sɛ): Fransızca
Harflerin Okunuşu
 
· ‘c’ harfinden sonra ‘a, o, u’ varsa ‘k’ okunur.  Le camarade (lə kamarad): arkadaş ♥ La cuisine (la küizin): mutfak  La colère (la kolɛr): öfke
· ‘c’ harfinden sonra ‘e, i’ varsa ‘s’ okunur.  Le centre (lə sɑ̃tr): merkez  Le cinéma (lə sinema): sinema
 
· ‘g’ harfinden sonra ‘a, o, u’ varsa ‘g’ okunur.  La gorge (la gorj): boğaz ♥ Le gorille (lə goriy): goril
· ‘g’ harfinden sonra ‘e, i’ varsa ‘j’ okunur.  Le gendarme (lə jɑ̃darm): jandarma  Le gilet (lə jile): yelek
  ‘e’ harfi ‘ə veya e’ sesi verir, bazı durumlarda ise hiç okunmaz:
· ‘e’ harfinin üzerinde aksan varsa her zaman ‘e’ sesini verir. · ‘ell, er, ett, ez…’ gibi yerlerde ve iki sessiz harfin önünde ‘e’ sesini verir. Le marché (lə marşe): pazar, market détester, fermer, le nez, venez, belle, assiette, personne…
· ‘e’ harfi geri kalan durumlarda, okunmadığı durumlar haricinde ‘ə’ sesini verir.  Le reproche (lə rəprɔş): sitem  Regarder (rəgarde): bakmak
· ‘e’ harfi kelimenin çok uzun olduğu bazı durumlarda veya kelime sonunda ve aksansız ise hiç okunmaz. Certainement (sɛrtɛnmã): kesinlikle Le téléphone (lə telefɔn): telefon  La rue (la rü): sokak  L’amie (lami): arkadaş
· ‘h’ istisnalar dışında okunmaz. L’heure (lör): saat J’habite (jabit): oturuyorum Le héros (lə 'ero): kahraman
· ‘s’ harfi kelime başlarında ve ‘ss’ şeklinde ise ‘s’ okunur. ♥ Sage (saj): bilge  Le passé (lə pase): geçmiş
· ‘s’ harfi iki sesli arasında ise ‘z’ okunur.  Saisir (sezir): yakalamak  La maison (la mɛzɔ̃): ev
· ‘u’ harfi ‘ü’ okunur.  L’ambulance (lambülans): ambülans
· ‘x’ harfi iki sesli arasında ise ‘gz’ okunur. L’exercice (lɛgzɛrsis): alıştırma L’exemple (lɛgzɑ̃pl): örnek
· ‘x’ harfi sayılarda ‘s’ okunur.  Dix (dis): on  Six (sis): altı
· ‘x’ harfi diğer durumlarda ‘ks’ okunur. Expliquer (ɛksplike): açıklamak L’exception (lɛksɛpsiɔ̃): istisna
· ‘y’ harfi kendisinden sonra sessiz harf gelirse ‘i’, sesli harf gelirse ‘y’ okunur. Le pays (lö pei): ülke Le labyrinthe (lə labirɛ̃t): labirent Payer (peye): ödemek
[AY] [AI] [EI] [AIL] [EIL] [AIN] [EIN]
ay: ‘ey’ sesini verir. Essayer (eseye): denemek Payer (peye): ödemek Le pays (le pei): ülke
ai, ei: ‘ɛ’ sesini verir.  La caisse (la kɛs): kasa, sandık  Le lait (lə lɛ): süt  La neige (la nɛj): kar
ail + voyelle: ‘ɛl’ sesini verir. ain + voyelle: ‘ɛn’ sesini verir. ein + voyelle: ‘ɛn’ sesini verir.   İstisna: ‘ail + l’ veya ‘ail’ kelimenin sonundaysa: ‘ay’ sesini verir. ‘ain + sessiz harf’ veya ‘ain’ kelimenin sonundaysa: ‘ɛ̃’ sesini verir.   ‘eil + l’ veya ‘eil’ kelimenin sonundaysa: ‘ey’ sesini verir. ‘ein + sessiz harf’ veya ‘ein’ kelimenin sonundaysa: ‘ɛ̃’ sesini verir. L’aile (lɛl): kanat

La laine (la lɛn): yün

La peine (la pɛn): ceza, üzüntü

Le travail (lə travay): iş

La paille (la pay): saman

Le train (lə trɛ̃): tren

La pain (pɛ̃): ekmek

Maintenir (mɛ̃təniʀ): sürdürmek

Le soleil (lə sɔlɛy): güneş

Réveiller (reveye): uyanmak

Peintre (pɛ̃tr): ressam

Le rein (ʀɛ̃): böbrek

La faim (fɛ̃): açlık

[IN] [YN]
in + ‘sesli harf’ ya da ‘n’: ‘in’ sesini verir. yn + sesli harf: ‘in’ sesini verir. Inutile (inütil): yararsız Innover (innɔve): yenilik yapmak Synonyme (sinɔnim): eşanlamlı
in + sessiz harf (‘n’ hariç): ‘ɛ̃’ sesini verir. in kelimenin sonundaysa: ‘ɛ̃’ sesini verir. yn + sessiz harf: ‘ɛ̃’ sesini verir. L’instant (lɛ̃stã): an Cinq (sɛ̃k): beş Le voisin (vuazɛ̃): komşu La voisine (vuazin): komşu Synthétique (sɛ̃tetik): sentetik

[IM] [YM]
im + ‘sesli harf’ ya da ‘m’: ‘im’ sesini verir. ym + sesli harf: ‘im’ sesini verir. Immobile (imɔbil): haraketsiz L’image (limaj): resim, görüntü Symétrique (simetrik): simetrik
im +  b/p: ‘ɛ̃’ sesini verir. ym + b/p: ‘ɛ̃’ sesini verir.  Imparfait (ɛ̃parfɛ): kusurlu  Grimper (grɛ̃pe): tırmanmak Olympique (ɔlɛ̃pik): olimpik

[AN] [AM]
an + ‘sesli harf’ ya da ‘n’: ‘an’ sesini verir. am + ‘sesli harf’ ya da ‘m’: ‘am’ sesini verir. L’animal (animal): hayvan                              Le samedi (lə samdi): cumartesi Le piano (lə piano): piyano Amusant (amüzɑ̃): eğlenceli L’anniversaire (lanivɛrsɛr): doğum günü
‘an + sessiz harf’ ya da ‘an’ kelimenin sonundaysa: ‘ã’ sesini verir. Un ange (ãj): melek Le manteau (mãto): ceket Maman (mamã): anne Grand (grã): büyük
am + b/p: ‘ã’ sesini verir. Le vampire (vãpir): vampir La chambre (şãbr): oda

[EN]
en + sesli harf: ‘ən’ sesini verir. Venir (vəniʀ): gelmek Le genou (lə jənu): diz
Kelime sonunda en + n: ‘ɛ’ sesini verir. Kelime sonunda en, yen veya ien: ‘ɛ̃’ sesini verir. Italienne (italiɛn): İtalyan Ancienne (ansiɛn): eski L’antenne (lantɛn): anten L’examen (lɛgzamɛ̃): sınav Moyen (muayɛ̃): araç Le chien (şiɛ̃): köpek
Kelime başında en: ‘ɑ̃’ sesini verir. en + n: ‘ã’ sesini verir. Enivrer (ɑ̃nivre): şaşırtmak ♥ Enlever (ãləve): kaldırmak  Ennuyer (ãnüye): usandırmak
en + sessiz harf: ‘ã’ sesini verir. ien + sessiz harf: ‘ã’ sesini verir.  La mentalité (la mãntalite): zihniyet  Vraiment (vrɛmã): gerçekten ♥ Le client (cliã): müşteri  Prendre (prɑ̃dr): almak
 
[EM]
em + sesli harf: ‘əm’ sesini verir.  Demain (dəmɛ̃): yarın  Premier (prəmie): ilk
em + b/p: ‘ɑ̃’ sesini verir.  Longtemps (lɔ̃tɑ̃): uzun süre  Trembler (trɑ̃ble): titremek
Kelimenin başındaysa  em + m: ‘ɑ̃’ sesini verir. em + m: ‘a’ sesini verir.  Emmener (ãməne): götürmek Évidemment (evidamã): kesinlikle La femme (la fam): kadın
[AU] [EU] [OU] [GN] etc.
au, eau: ‘o’ sesini verir. ♥ Le chameau (lə şamo): deve  Jaune (jon): sarı
eu, œu: ‘ö’ sesini verir. Le beurre (lə bör): tereyağı La sœur (la sör): kız kardeş
ou: ‘u’ sesini verir.  La couleur (la kulör): renk
oi, oy: ‘ua’ sesini verir.  La loi (la lua): kanun  Envoyer (ɑ̃nvuaye): yollamak  Moi (mua): ben (vurgu zamiri)
gn: ‘ny’ sesini verir.   L’agneau (lanyo): kuzu La montagne (la mɔ̃tany): dağ  Le champignon (lə şɑ̃mpinyɔ̃): mantar
ch: ‘ş’ sesini verir.  Le chameau (lə şamo): deve Chanter (şante): şarkı söylemek
ph: ‘f’ sesini verir.  La philosophie (la filozofi): felsefe
ill: ‘iy’ sesini verir.  La fille (la fiy): kız çocuk
tion: ‘syɔ̃’ sesini verir. ♥ La traduction (la tradüksyɔ̃): çeviri
qu: ‘k’ sesini verir.  Quand (kɑ̃): ne zaman

 

La liaison (Bağlama ya da Ulama)

  • ‘-x, -s, -d, -t’ ile biten bir kelimeyi sesli ile başlayan bir kelime takip ettiğinde, iki kelime birlikte telaffuz edilir.
  • ‘h’ harfinin sadece okunmadığı durumlarda ulama yapılır, okunduğu durumlarda ulama yapılmaz.
  • ‘d’ sesli bir harf ile kaynaştığında ‘t’ olarak okunur.
  • ‘x’ ve ‘s’ sesli bir harf ile kaynaştığında ‘z’ olarak okunur.

deux amis (dözami): iki arkadaş

 vous avez (vuzave): siz

 les autres (lezotr): diğerleri

 

Note: Fransızcada genellikle son harfler okunmaz. Elbette istisnalar mevcuttur. İlk bakışta kurallar çok fazla gibi görünebilir lakin düzenli okuma alıştırmalarıyla, kısa sürede kolayca halledilebilir.

 

error: İçerik Kopyalanamaz!